Przełącznik Nav
Cart Koszyk

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

1. Niniejsza Polityka prywatności dot. Sklepu internetowego w domenie: www.manufaktura-krowki.pl (zwana dalej „Sklepem internetowym”) i jest skierowana do Użytkowników korzystających ze Sklepu internetowego,  określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania z danych, prawa i obowiązki Użytkowników oraz zabezpieczenie danych osobowych (zwana jest także dalej „Polityką”).  Użyte w niniejszej Polityce pojęcia pisane wielką literą mają takie samo znaczenie, jak przypisane im w Regulaminie Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z postanowień niniejszej Polityki.

2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników i przy użyciu Sklepu internetowego jest Sprzedający, MANUFAKTURA KRÓWKI J. WYSOCKA, R. PIELECKI SPÓŁKA CYWILNA 78-100 Zieleniewo, Turystyczna 15/1, NIP: 671-183-55-12, REGON 381846121 (zwany dalej także „Administratorem danych osobowych”).

3. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub kontaktując się ze Sprzedającym i/lub zapisując się do newslettera - przekazuje mu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres email).

4. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego oraz kontaktu ze Sprzedającym -  podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest prawnie uzasadniony interes Administratora danych osobowych polegający na wykonaniu umowy zawartej z Użytkownikiem i/lub podejmowaniu czynności, na żądanie Użytkownika, zmierzających do zawarcia umowy (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Serwisu internetowego, zgodnie z postanowieniami art. 6. ust. 1. lit. b)  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej „Rozporządzeniem RODO”). W przypadku subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

5. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uzyskana uprzednio zgoda, zgodnie z postanowieniami  art. 6 ust. 1. lit. a) Rozporządzenia RODO.

6. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu wykonania Umowy sprzedaży i/lub usunięcia Konta Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż do dnia upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wykonania usług świadczonych drogą elektroniczną (do czasu wykonania usługi) i/lub subskrypcji newslettera (do czasu cofnięcia zgody Użytkownika).

7. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 3. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego dane zostały pozyskane (np. realizacji przez Sprzedającego Umowy sprzedaży, kontaktu z Użytkownikiem, rejestracji Konta Zamawiającego, subskrypcji newslettera), a także wystawiania faktur, rachunków i sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń. Dane osobowe udostępnione Administratorowi danych osobowych nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w regulaminie Sklepu internetowego, w innym celu niż wskazane w tymże regulaminie (np. w przypadku , bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.

8. Sprzedający powierza Producentowi oraz przewoźnikowi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych dane osobowe Użytkownika (imię i nazwisko, adres, adres dostawy, nr telefonu, adres email) jedynie w celu i na okres realizacji Zamówienia oraz wysyłki Zamówienia do Użytkownika. Odbiorcami danych osobowych Użytkowników mogą być także, na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej z Administratorem danych osobowych, podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Sklepu internetowego, podmioty świadczące usługi prawne lub księgowe.

9. Administrator danych osobowych informuje, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

10. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

11. Administrator danych osobowych niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

12. Administrator danych osobowych przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia RODO, w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

13. Strona Sklepu internetowego może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania ze Sklepu internetowego, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na stronę Sklepu internetowego na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

14. Dane osobowe gromadzone przez Administratora danych osobowych mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, ani profilowaniu, przy wykorzystaniu plików „cookies”.

15. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Sklep internetowy wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej Sklepu internetowego do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na stronie Sklepu internetowego mogą służyć następującym celom:

a)    zapewnienia prawidłowego działania Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają dostęp do niektórych części strony Sklepu internetowego, np. zabezpieczonych systemem logowania;

b)    poprawy wydajności i optymalizacji działania strony Sklepu internetowego. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;

c)     poprawy funkcjonalności Sklepu internetowego. Pliki „cookies” powodują zapamiętywanie informacji, które zostały podane przez Użytkownika, np. login;

d)     targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości strony Sklepu internetowego do potrzeb Użytkownika, m.in. dla wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszej aktywności Użytkownika.

16. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na stronie Sklepu internetowego nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika Sklepu internetowego.

17. Pliki „cookies“ używane na stronie  Sklepu internetowego są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą ze Sklepu internetowego. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

18. Strona internetowa www.manufaktura-krowki.pl korzysta z wtyczki Google Analytics - to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie internetowej. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystywane są jedynie w celach statystycznych. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są przez okres 24 miesięcy. W każdej chwili Użytkownik może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami. Dane te wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celach statystycznych.

19. Witryna Sklepu internetowego zawiera także linki do innych stron internetowych nieadministrowanych przez Sprzedającego, zatem nie może on ponosić odpowiedzialności, ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Administrator danych osobowych informuje także, że niniejsza Polityka dotyczy tylko Sklepu internetowego  oraz  że po przejściu na inne strony, zalecane jest, aby Użytkownik zapoznał się z właściwą danej stronie polityką prywatności, zanim udostępni tam swoje dane osobowe. Decydując się na przejście na takie strony i odwiedzenie ich, Użytkownik czyni to na własną odpowiedzialność.

20. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego).W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona w Sklepie internetowym, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Polityce drogą mailową

21. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych wskazanych podczas rejestracji Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika ze zbioru danych osobowych. Zmiana Polityki, w zakresie, w jakim jej postanowienia stosują się do Umów, nie zmienia treści Umów zawartych przed zmianą Polityki.

22. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z witryny Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik Sklepu internetowego proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane kontaktowe do Administratora danych osobowych wskazane są w zakładce Kontakt na stronie www.manufaktura-krowki.pl

 

NASZE REALIZACJE

WSPÓLNIE Z WAMI ZREALIZOWALIŚMY JUŻ SETKI ZAMÓWIEŃ!