Przełącznik Nav
Cart Koszyk

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.MANUFAKTURA-KROWKI.PL

 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Sprzedający – Pani Joanna Soszyńska i Pan Ryszard Pilecki, prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej  pod nazwą „Manufaktura Krówki J. Soszyńska, R. Pilecki spółka cywilna” pod adresem: ul. Turystyczna 15/1 78-100 Zieleniewo, zgodnie z wpisem do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu przedsiębiorcy do CEiDG: Urząd Miasta Kołobrzeg,
NIP: 671-183-55-12, REGON 381846121, tel. +48 604-975-559, codziennie w dni robocze w godzinach 8:00 – 16:00, w soboty
w godzinach: 10:00 – 14:00 (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);
e-mail: manufakturakrowki@gmail.com
;

2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony w języku polskim przez Sprzedającego pod adresem URL: www.manufaktura-krowki.pl;

3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;

5. Towar lub Towary – określona wagowo ilość słodyczy typu krówka, których producentem jest firma Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bidzinach z siedzibą w Bidzinach, Bidziny 29, 27-532 Wojciechowice oferowana przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym, zapakowana w wybrane przez Zamawiającego jednostkowe opakowania graficzne spośród oferowanych w Sklepie internetowym, na których możliwe jest dodanie zdjęcia/tekstu/logotypu/grafiki wskazanego przez Zamawiającego lub posiadające zindywidualizowane opakowanie jednostkowe wg wzoru graficznego dostarczanego przez Zamawiającego;

6.  Strona Towaru – pojedyncza podstrona w Sklepie internetowym, na której przedstawiony jest wzór grafiki opakowania jednostkowego Towaru oraz szczegółowe informacje na temat Towaru;

7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego, ewentualnie innych dodatkowych kosztów na poniesienie których wyraził zgodę Zamawiający (np. dodatkowa opłata za  indywidualny projekt opakowania jednostkowego (bez korzystania z dostępnych szablonów) wykonany wg zaleceń Zamawiającego);

8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;

9. Miejsce odbioru – uzgodnione uprzednio ze Sprzedającym miejsce na terenie miasta Kołobrzeg, gdzie możliwy jest odbiór osobisty Zamówienia;

10. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

11. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, a w przypadku, gdy Zamawiającym jest Konsument, umowa sprzedaży zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej;

12. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.; 

13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;

14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;

15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedającym czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1)  Kodeksu cywilnego;

16. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025);

17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.);

18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.);

19. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);

20. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego określający zasady składania Zamówień, zasady świadczenia usług drogą elektroniczną oraz korzystania ze Sklepu internetowego.

 

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów. Promocje oferowane w Sklepie internetowym nie łączą się, chyba że co innego wynika z zasad danej promocji zamieszczonych w Sklepie internetowym.

3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.   

4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich  (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

5. Towary oferowane w Sklepie internetowym są nowe, legalnie wprowadzone na rynek polski, posiadają także wszelkie niezbędne certyfikaty i zaświadczenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawne.

6. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.manufaktura-krowki.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego. 

7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i aktywnej poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem: 

a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;           
b. dostęp do Internetu;     

c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna z włączoną obsługą skryptu Java oraz plików cookies;         

d. aktywne konto e-mail.

8.  Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego w zakładce Kontakt w Sklepie internetowym. Wszelkie dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie Sklepu internetowego w zakładce Kontakt.

9. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, udostępnieniu usługi polecania Towarów w portalach społecznościowych wskazanych szczegółowo na Stronie Towaru, usługi porównania Towarów, usługi dodania do tzw. listy życzeń, usługi zamieszczenia opinii o Towarze na Stronie Towaru oraz usługi subskrypcji informacji handlowych, reklamowych oraz marketingowych dot. Sklepu internetowego i działalności Sprzedającego, przesłanych cyklicznie przez Sprzedającego na wskazany adres email Użytkownika (newsletter). Usługi te dostępne są dla Użytkowników 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.

2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie inny adres dostawy, adres email będący jednocześnie Loginem) oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

3. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna, umożliwia Użytkownikowi m.in. szybsze złożenie Zamówienia, wpisywanie adresów Zamówień, śledzenie stanu realizacji Zamówienia. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu. 

4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła.

5. Usługa polecania Towaru w serwisach społecznościowych wskazanych szczegółowo na Stronie Towaru polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia subiektywnej opinii o Towarze w serwisie społecznościowym, w którym Użytkownik posiada aktywne konto wraz z linkiem do Strony Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

6. Usługa porównania Towarów polega ułatwia Użytkownikowi proces złożenia Zamówienia bowiem umożliwia bezpośrednie porównanie dwóch lub więcej Towarów w celu podjęcia decyzji o wyborze zamawianego Towaru.

7. Usługa dodania Towaru do tzw. listy życzeń pozwala Użytkownikowi na zapamiętanie wybranego Towaru i jego przeglądanie, po to aby przy w okresie 3 dni od wizyty w Sklepie internetowym Użytkownik nie musiał ponownie wyszukiwać danego Towaru.

8. Usługa zamieszczenia opinii o Towarze na Stronie Towaru polega na umożliwieniu Użytkownikowi przesłania do Sprzedającego subiektywnej opinii o Towarze wraz z oceną Towaru w pięciogwiazdkowej skali. Ocena zostanie zamieszczona na Stronie Towaru po jej akceptacji przez Sprzedającego. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.

9. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta Zamawiającego odznaczy i tym samym aktywuje odpowiednie pole w formularzu Zamówienia lub też wpisze adres email w udostępnione pole na stronie Sklepu internetowego. Na adres e-mail Użytkownika zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej subskrypcji. Z chwilą potwierdzenia zapisania się do newslettera dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej wysyłki newslettera pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.

10. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.

11. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym

12. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oferowanych przez Sprzedającego zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w zakresie Konta Zamawiającego, czy newslettera przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego, adresu email z listy wysyłki newslettera, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

13. Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług świadczonych przez Sprzedającego drogą elektroniczną w terminie 14  dni od rozpoczęcia umowy o świadczenie usługi (tj. od dnia zawarcia umowy dot. utworzenia Konta Zamawiającego, zapisania się do newslettera).

14. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego, 
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,           

c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,    

d. Sprzedający  uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,

e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,          
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,      
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.

15. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: manufakturakrowki@gmail.com lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie Sklepu internetowego, o ile takie konto posiadają oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.

16. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

1. Aby dokonać Zamówienia w Sklepie internetowym Użytkownik może, ale nie musi utworzyć Konto Zamawiającego. W przypadku utworzenia Konta Zamawiającego, Zamawiający przy kolejnych Zamówieniach nie musi ponownie podawać swoich danych osobowych.

2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.

3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:

a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, wybór charakterystycznych dla danego Towaru parametrów (np. wprowadzenie tekstu, wybór rodzaju czcionki, jej grubości, wybór koloru czcionki, itd. -  wszystkie informacje znajdują się na banerze w Sklepie internetowym, a po wyborze parametrów Zamawiający zobaczy realny wygląd swojego opakowania jednostkowego Towaru w modelu 3D ), kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”,

b.następnie po wyborze wszystkich zamawianych Towarów następnie kliknięcie w logo Koszyka w prawym górnym rogu Sklepu internetowego i kliknięcie przycisku „Koszyk”, następnie przycisku „Edytuj i zobacz Koszyk”, a potem „Przejdź do kasy”,

a. następnie Użytkownik powinien albo podać Login i Hasło i zalogować się na Konto Zamawiającego, albo podać wymagane dane osobowe, ewentualnie inny adres dostawy, a potem wybrać formę dostawy i metodę płatności, wpisać ewentualne uwagi lub komentarze skierowane do Sprzedającego we wskazane do tego celu pole, potwierdzić pełnoletniość oraz zapoznanie się z Regulaminem, a w celu zakończenia składania Zamówienia kliknąć  przycisk „Złóż zamówienie i zapłać”.

4. W trakcie wyboru opakowania jednostkowego Towaru, Użytkownik może, za dodatkowa opłatą, przesłać Sprzedającemu własne zdjęcie, grafikę, tekst w celu przygotowania indywidualnego opakowania jednostkowego Towaru. Wszelkie instrukcje w tej materii wskazane są w zakładce „O nas” w Sklepie internetowym.

5. Podczas składania Zamówienia Użytkownik może zaznaczając wybrany check-box zdecydować o utworzeniu Konta Zamawiającego i/lub subskrypcji newslettera. Po złożeniu przez Zamawiającego  Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia,. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim. 

6. Do momentu kliknięcia przycisku „Złóż zamówienie i zapłać” Użytkownik może w każdej chwili zmienić wcześniej dokonany wybór Towarów, jego ilość lub przerwać proces zamawiania i zrezygnować z Zamówienia. Minimalna wartość Zamówienia w Sklepie internetowym to 1 kg Towaru.

7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika podanych w Zamówieniu poprzez kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną oraz prawo do odmowy zrealizowania Umowy sprzedaży, jeżeli podane przez Użytkownika dane są nieaktualne lub nieprawdziwe.

8. Treści Umów sprzedaży przechowywane są przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy zarejestrowany Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym, jednak nie krócej niż do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi.

 

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:

a.      przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedającego za pomocą systemu elektronicznych płatności eCard, także przy użyciu karty kredytowej;

b.     płatność za pobraniem, podczas odbioru Zamówienia.

2.  W razie przedpłaty, Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 3 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, podobnie w razie odbioru z Miejsca odbioru – Sprzedający oczekuje na odbiór 3 Dni roboczych od ustalonego terminu odbioru. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie w  terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim lub odbioru Zamówienia z Miejsca odbioru, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności lub odbiór Zamówienia i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności lub odbiór Zamówienia zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności lub odbioru Zamówienia, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.

3. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych obsługuje spółka eCard S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czackiego 7/9/11, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000042304, o kapitale zakładowym wynoszącym 30 259 488,00 złotych w całości opłaconym, NIP: 521-31-03-04. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce eCard S.A., która to spółka jest ich administratorem danych osobowych.

4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem uzyskania przez Sprzedającego informacji o dokonaniu płatności przez Zamawiającego z systemu płatności elektronicznych lub z momentem zawarcia Umowy sprzedaży – w razie wyboru formy płatności za pobraniem.

5. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem paczkomatów InPost. Szczegółowe koszty dostawy widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia oraz wskazane są w Sklepie internetowym w zakładce Polityka wysyłki. Odbiór z Miejsca odbiory jest BEZPŁATNY.

6. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia i/lub opłaty dodatkowej za wybrany sposób dokonania płatności za Zamówienie) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Zamówienia” po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

7. Zamówienia na kwotę 250 PLN i powyżej (do kwoty tej nie wliczają się koszty dostawy) wysyłane są na adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na koszt Sprzedającego.

 

ROZDZIAŁ VI -  REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.

2. Zamówione Towary wysyłane są bezpośrednio przez Producenta, który dokonuje zapakowania Towarów w jednostkowe opakowania wybrane przez Zamawiającego. Na opakowaniu zbiorczym dostarczanego każdego 1 kg Towaru zawarte są informacje sanitarne dotyczące zakupionych Towarów, w szczególności ich skład oraz termin przydatności do spożycia.

3. Termin wysyłki to, zależnie od rodzaju formy dostawy wybranej przez Zamawiającego: przesyłka typu Standard -  14 Dni roboczych, a przesyłka typu Express –7 Dni roboczych. Informacje te poddane są na Stronie Towaru. Termin wysyłki liczony jest po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji o dokonaniu zapłaty z systemu płatności elektronicznych lub od zawarcia Umowy sprzedaży (w razie wyboru formy płatności za pobraniem). Towary wysyłane są Konsumentowi maksymalnie w ciągu 30 dni od dokonania Zamówienia, chyba, że strony Umowy sprzedaży ustalą inny termin.

4. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W razie wskazania adresu dostawy poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w tym metody i kosztów dostawy.

5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.      

6.  W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.      

7. Przy dostawie Towarów, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o zgłoszenie szkody przewoźnikowi w celu sporządzenia protokołu szkody oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

8. W przypadku przyjęcia przesyłki przez Zamawiającego bez zastrzeżeń roszczenia z tytułu ubytku lub uszkodzenia wygasają, chyba że szkoda zostanie stwierdzona w protokole szkodowym przed przyjęciem przesyłki przez Zamawiającego, lub zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika, lub  ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika, lub szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć Zamawiający stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem.

9. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT – wg wyboru Zamawiającego. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.

10. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie internetowym.

11. Zamawiający jest na bieżąco informowany o zmianie statusu Zamówienia drogą mailową.

 

ROZDZIAŁ VII -  PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY:        

Sprzedający informuje, iż z uwagi na fakt, iż sprzedawane w Sklepie internetowym Towary stanowią rzeczy nieprefabrykowane, produkowane według specyfikacji dokonującego Zamówienia Konsumenta oraz służą zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, zgodnie z brzmieniem art. 38. ust. 3) Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:

1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.

2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej manufakturakrowki@gmail.com lub listownie na adres: ul. Malinowa 54/6, 78-100 Zieleniewo.

3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, data zawarcia Umowy sprzedaży, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu sprzedaży (np. paragonu lub faktury).

4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

5. Odpowiedzialność Sprzedającego względem Zamawiającego nie będącego Konsumentem obejmuje jedynie rzeczywiście poniesioną szkodę, wyłączona jest  odpowiedzialność Sprzedającego za szkodę w postaci utraconych korzyści. Odpowiedzialność Sprzedającego za nienależyte wykonanie zobowiązania ograniczona jest do kwoty Ceny wraz z kosztami dostawy, jakie poniósł Zamawiający nie będący Konsumentem.

6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zatrucia lub innej negatywnej reakcji organizmu spowodowanego spożyciem niewadliwego Towaru, w szczególności reakcji alergicznej. Wykaz alergenów i innych składników znajdujących się w Towarach znajduje w Sklepie internetowym w zakładce  „O nas”. Podstawą oznakowania Towarów jest Rozporządzenie Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych (Dz. U. 2015, poz. 29 z późn. zm.).

7. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823). W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Delegatury Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Koszalinie, ul. Andersa 34, 75-950 Koszalin, www.wiih.pomorzezachodnie.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za  pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:

1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub kontaktując się ze Sprzedającym i/lub zapisując się do newslettera - przekazuje mu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres email).

2. W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego oraz kontaktu ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu Umowy sprzedaży i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży (kontakt z Użytkownikiem) oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub subskrypcji newslettera - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.

3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.

4. Więcej informacji nt. ochrony danych osobowych przekazywanych w trakcie korzystania ze Sklepu internetowego znajduje się w Polityce prywatności i plików cookies.

 

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.

2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie  niniejszego Regulaminu.

3. Na stronach Sklepu internetowego znajdują się znaki towarowe oraz utwory (grafiki, wzory, teksty) chronione prawem autorskim. Użytkownicy zobowiązują się do wykorzystania wszelkich zawartych w Sklepie internetowym treści jedynie w zakresie dozwolonego użytku. Zabronione jest kopiowanie, wprowadzanie zmian i inne wykorzystywanie treści zamieszczonych na stronach Sklepu internetowego do celów komercyjnych bez uzyskania uprzedniej zgody Sprzedającego.

4. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Sklepu internetowego). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego w każdym czasie.

5. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu internetowego.

6. Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. W przypadku Użytkowników i Zamawiającym nie będących Konsumentami, sądem właściwym dla rozstrzygania sporów jest sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.

 

Kołobrzeg, dnia 06.12.2018 roku.

 

NASZE REALIZACJE

WSPÓLNIE Z WAMI ZREALIZOWALIŚMY JUŻ SETKI ZAMÓWIEŃ!